+972 3 6962835

נשמח לעמוד לשירותכם, פגישה ראשונה במשרדינו ללא תשלום וללא התחייבות.חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

 • חובת מעביד
  1. מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה (בחוק זה - ההודעה).
  תוכן ההודעה
  2. (א) פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה בענינים אלה:
  (1) זהות המעביד וזהות העובד;
  (2) תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה - תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד; (3) תיאור עיקרי התפקיד;
  (4) ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;
  (5) סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - דירוג העובד ודרגתו; (6) אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין;
  (7) יום המנוחה השבועי של העובד;
  (8) סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד; (9) לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו. (ב) בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. (ג) שר העבודה והרווחה רשאי, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע -
  (1) פרטים נוספים שיש לכלול בהודעה;
  (2) סוגי מעבידים שיהיו פטורים מהחובה על פי חוק זה, באופן מלא או חלקי.

  הודעה על שינוי
  3. חל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה כאמור בסעיף 2, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על השינוי; לענין זה, "שינוי" - למעט אלה:
  (1) שינוי הנובע משינוי בדין;
  (2) עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף 2(א)(5);
  (3) שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד; לענין זה "תלוש שכר" - פירוט שכר העבודה והסכומים שנוכו מהשכר שחובה למסור לעובד לפי הוראות סעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
  עונשין
  4. הפר מעביד את חובתו לפי סעיפים 1, 3 או 10, דינו - הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.
  סמכות שיפוט
  5. לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת הוראות חוק זה.

  שמירת זכויות
  6. הוראות חוק זה באות להוסיף על זכותו של עובד לקבלת מידע מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.
  דין המדינה
  7. לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד אחר.

  תיקון חוק בית הדין לעבודה - מס' 34
  8. בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא "חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002".
  סייג לתחולת החוק
  9. הוראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על שלושים ימים.

  תחולה על עובד שהחל את עבודתו לפני יום התחילה
  10. חובות המעביד לפי חוק זה, לגבי עובד שהתחיל את עבודתו אצלו לפני תחילתו של חוק זה, יחולו עליו בשינויים אלה:
  (1) החובה כאמור בסעיף 1 תחול בשינוי זה: במקום "מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו" יבוא "מהיום שהעובד דרש זאת ממנו בכתב". (2) החובה כאמור בסעיף 3 תחול עליו ואולם לגבי עובד שלא דרש מהמעביד הודעה כאמור בפסקה (1), יקראו את סעיף 3 כך: במקום "כפי שפורטו בהודעה כאמור בסעיף 2" יבוא "בפרט מהפרטים המנויים בסעיף 2".
  ביצוע ותקנות
  11. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו לרבות בדבר צורת ההודעה לפי סעיפים 2 ו-3 ואופן מסירתה.
  תחילה
  12. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 4, שלושה חודשים ממועד פרסומו (להלן - יום התחילה).
  (ב) תחילתו של סעיף 4, שלושה חודשים מיום התחילה.


  אריאל שרון שלמה בניזרי
  ראש הממשלה שר העבודה
  והרווחה
  משה קצב אברהם בורג
  נשיא יושב ראש
  המדינה הכנסת

   

  ---------------
  1. ס"ח 1837, התשס"ב (21.3.2002), עמ' 210.* בכל העניינים המפורטים נייצג אותך במקצועיות תוך מתן יחס אישי.

 • דיני עבודה – לרווחתו של העובד

  נושאים המוסדרים בחוקי המגן הם אורך יום העבודה ושבוע העבודה, הגנת השכר, זכות לחופשה, לדמי מחלה ולשכר מינימום, גיל עבודה מינימלי ועוד..


  חשיבות ההקפדה על חוקי העבודה

  חקיקה רחבת היקף שנועדה לשפר את מעמד העובדים וזכויותיהם, הביאה את המעסיקים להכרה שיש להקפיד על קיום חוקי העבודה ושאי שמירה על זכויות העובדים עלולה להסתיים בתביעה של העובד בבבית הדין לעבודה, ואף בהטלת עיצומים כספיים על המעסיק .

 • דיני עבודה – החשיבות של עורך דין מיומן

  דיני עבודה הוא כאמור תחום מסועף ומורכב הכולל מגוון רחב של תתי תחומים. בנוסף, תחום זה כל הזמן מתעדכן וומחייב בו להתעדכן בתחום בצורה שוטפת.


  ייעוץ שוטף למעסיקים

  משרד עורכי דין ירון נאור ושות' מייעץ באופן שוטף להנהלות של חברות, לסמנכ"לים ומנהלי כוח אדם, בתחום דיני עבודה.