+972 3 6962835

נשמח לעמוד לשירותכם, פגישה ראשונה במשרדינו ללא תשלום וללא התחייבות.תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אישור לעובד על תקופת עבודתו), התשס"ב-2002

 • בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בהסכמת שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

  עבירה מינהלית
  1. עבירה על סעיף 8(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 (להלן - החוק), היא עבירה מינהלית.
  קנס מינהלי קצוב
  2. (א) לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בשיעור של 1,500) שקלים חדשים; ואם נעברה העבירה כאשר חלפו שבעה ימים מיום שעובד דרש בכתב אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד - 3,000 שקלים חדשים. (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס האמור בתקנת משנה (א), לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה על הטלת הקנס המינהלי. (ג) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א), לפי הענין; לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986.
  תחילה
  3. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
  י"ז בשבט התשס"ב (30 בינואר 2002)
  מאיר שטרית
  שר המשפטים

  ---------------
  1. ק"ת 6152, התשס"ב (7.2.2002), עמ' 428.

   

   * בכל העניינים המפורטים נייצג אותך במקצועיות תוך מתן יחס אישי.

 • דיני עבודה – לרווחתו של העובד

  נושאים המוסדרים בחוקי המגן הם אורך יום העבודה ושבוע העבודה, הגנת השכר, זכות לחופשה, לדמי מחלה ולשכר מינימום, גיל עבודה מינימלי ועוד..


  חשיבות ההקפדה על חוקי העבודה

  חקיקה רחבת היקף שנועדה לשפר את מעמד העובדים וזכויותיהם, הביאה את המעסיקים להכרה שיש להקפיד על קיום חוקי העבודה ושאי שמירה על זכויות העובדים עלולה להסתיים בתביעה של העובד בבבית הדין לעבודה, ואף בהטלת עיצומים כספיים על המעסיק .

 • דיני עבודה – החשיבות של עורך דין מיומן

  דיני עבודה הוא כאמור תחום מסועף ומורכב הכולל מגוון רחב של תתי תחומים. בנוסף, תחום זה כל הזמן מתעדכן וומחייב בו להתעדכן בתחום בצורה שוטפת.


  ייעוץ שוטף למעסיקים

  משרד עורכי דין ירון נאור ושות' מייעץ באופן שוטף להנהלות של חברות, לסמנכ"לים ומנהלי כוח אדם, בתחום דיני עבודה.